KH

Vatn | Symptom | Bakterier | Parasitter | Sopp | Virus | Karantene
Vatn: Nitrogensirkel | pH | Oksygen | KH

KH eller karbonat/bikarbonat hardhet, alkalitet eller bufferkapasiteten for pH i vannet. KH og pH er relatert til hverandre.

KH er svært viktig å måle i dammen. Hvis denne er for lav vil det gi ustabil pH.

KH er lavt i vårt drikkevann, men dette varierer sikkert endel rundt i landet. Akseptabelt KH nivå for koi og gullfisk er mellom 4.5 til 6.7 dH. Dette tilsvarer 80mg/l til 120mg/l. Dette igjen er det samme som 80ppm og 120ppm. Du finner disse tallene ved å gange dH verdien med 17,9.

Lav KH
Hvis en har lav KH på under 4.5 dH vil pH svingninger være et problem. Hvis KH går under 3.3 dH vil filteret få problemer. Under 2.8 dH vil fiskene få store problemer og kan dø. Hvis KH verdien er lav eller ikke målbar vil dette påvirke alt liv i dammen. Ved lav KH er pH mindre stabil og begynner den å variere er det stressende for fisken. Resultatet kan også bli en fatal pH krash i systemet.

Hvordan heve KH
Når en skal heve KH så skal dette skje i passe tempo hvis det er fisk i dammen. Unntak er hvis det er total krash og det haster. Men normalt skal KH økes med ca.20mg/l pr. døgn (ca. 1 dH) til en har nådd det ideelle nivå på f.eks. 5.9 dH.

Det er enkelt å heve KH. En tilfører bikarbonat til en får ønsket KH. Det reneste og beste å bruke her er natriumhydrogenkarbonat. NaHCO3 (andre benevnelser er natriumbikarbonat eller natron). Natron vil øke pH til max pH 8.4 uansett hvor mye som tilsettes. Ja, du kan fylle hele dammen med natron og likevel bare kunne måle 8.4 i pH. Det en skal passe seg for når en tilsetter natron er at en ikke har spor av ammonium i dammen. Når pH øker vil dette gå over til farlig ammoniakk. Har en f.eks. et pH krash og ammonium i dammen så har en trøbbel.

Hvordan regnes doseringen ut?
Måleenhet er ofte i dH og vi går derfor ut fra dette. Mg/l eller ppm finner en som sagt ved at en ganger en dH verdi med 17,9. Utregning er ganske komplisert da natron ikke bare inneholder saker som virker på KH. En får med på kjøpet natrium og hydrogen som ikke virker som buffer, mens det er karbon og oksygen sammen blir til karbonat. Så vi går glatt forbi dette da det er lite interessant for det fleste og litt forvirrende, og gå derfor rett på resultatene av utregningen.
Med utganspunkt at en trenger 50 gram natron til 1000 liter for å øke KH med 30ppm.

For hver 0.1 dH økning trenger en 3 gram pr. 1000 liter.
For hver 1 dH økning trenger en 30 gram pr. 1000 liter.
1 KH økning er maks justering innen et døgn. Hvis en skal lenger opp så fordel dosering gjennom flere dager.

Høy KH
Koi tåler KH helt oppe i 17dH. En høy KH vil gi en stabil pH som også er vanskelig å forandre. Selv om en fyller på med surt vann eller syre vil pH verdien holde seg stabil i dammen. Men når bufferkapasiteten etterhvert blir tært opp (karbonatreservene) vil KH og pH verdien igjen synke.
Andre ufarlige produkter som hever KH. Her sortert etter hvor virksomme de er. En trenger noe høyere dose for å oppnå samme resultat. kalsiumkarbonat (CaCO3), kaliumbikarbonat (KHCO3), Natriumkarbonat (Na2CO3) og sist kaliumkarbonat (K2CO3).
I tillegg finnes det produkter som KH+ der en enkelt kan følge en bruksanvisning for å få ønsket resultat.

Hvordan senke KH
Hvis det er snakk om en liten senkning kan det være nok å tilføre regnvann, eller øke belastning på dammen ved å øke foring av fiskene. Det går mye karbonater med for omdanning av ammonium.
Hvis det er mye reduksjon som skal til er saltsyre en løsning. Den finnes i ulike konsentrasjoner. Ren saltsyre 37% er svært etsende og sterk så det er bedre å bruke en mer utvannet blanding. F.eks slike blandinger som brukes til svømmebasseng og spa.